Aanvraag Berging wsv De Ank

Bent u lid van WSV De Ank: *

Aanvullende vragen:

Soort schip: *
 
Waar wilt u stalling: *
Wanneer wilt u berging: *
 
A.u.b. de afmetingen van uw schip weergeven in centimeters; 12,3 meter lengte dus invullen als 1230!
Heeft u het bergings, haven en loodsreglement gelezen en gaat u hiermee akkoord: *
 
Er kunnen schepen tot een maximum gewicht van 20 ton met een maximale diepgang van 2,40 mtr gehesen
en op de wal geplaatst worden. Bokken en ander stutmateriaal zijn aanwezig.
Ondergetekende verklaart bekend te zijn en akkoord te gaan met de tarieven, het reglement van orde,
tevens algemene huurvoorwaarden en reglementswijzigingen, vastgesteld door de vereniging.
Dit reglement enz., alsmede tarieven zijn in de botenloods op het prikbord te lezen en worden u desgevraagd ter hand gesteld. Het is ook te vinden op de website.
Ondergetekende verklaart voorts onvoorwaardelijk dat zowel de berging als de stalling door de vereniging voor eigen risico plaatsvindt. Voor schade, ontstaan tijdens berging en/of stalling al dan niet als gevolg van handelingen door / namens de vereniging zal de vereniging nimmer aansprakelijk zijn, behoudens in geval
van opzet.
Ondergetekende verklaart zorg te hebben gedragen voor afdoende verzekering tegen deze risico’s en
in geval van berging in de loods, dat hij geen accu’s gaat laden en dat alle gasflessen zijn verwijderd
voordat het schip naar binnen gaat.
Powered byFormsiteReport abuse